• مشخصات فردی

  • مشخصات شرکت

  • ارسال فایل های مربوطه

    لطفا موارد زير را ارسال نماييد* عکس ۴*۳ ارسال کارت ملی شركت ها (روزنامه رسمی ، اساسنامه ثبت شرکت) ارسال رزومه (شامل سوابق شرکت ، نوع مشتريان و ...) مجوزها
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, rar.