موضوع: عایقکاری و رنگ کاری با  نکسا پلاس

پروژه میدان امام حسین (ع) استان ایلام

متراژ:۱۲۱۴ متر

موضوع: عایقکاری و رنگ کاری استخرهای باغی

برای عموم

موضوع: زیرسازی وعایقکاری استخرهای شهرداری شهرستان کازرون استان فارس

متراژ: ۱۲۵۵ متر

 

عایقکاری با محصولات نکسا پلاس

موضوع: پروژه نیروگاه سمنگان سیرجان کرمان

عایق حرراتی و صوتی نکسا پلاس

متراژ: ۴۵۵ متر