شماره دفتر مرکزی

۰۳۵۳۶۲۸۱۰۲۴

شماره مشاوره و امور فنی(مهندس نادری مهر)

۰۹۹۰۲۲۵۲۶۸۰

۰۹۳۸۲۲۵۲۶۸۰

شماره مدیریت فروش / ارسال/ محصولات(آقای محمد رضا عطارد)

۰۳۵۳۶۲۸۱۰۲۴

مدیریت و نظارت(مهندس برهانی)

۰۹۱۳۳۵۴۲۶۶۵

۰۹۳۸۳۵۴۲۶۶۵