شماره دفتر مرکزی

۰۳۵۳۶۲۸۱۰۲۴

شماره مدیریت فروش / ارسال/ محصولات(آقای محمد رضا عطارد)

۰۳۵۳۶۲۸۱۰۲۴

مدیریت و نظارت(مهندس برهانی)

۰۹۱۳۳۵۴۲۶۶۵

۰۹۳۸۳۵۴۲۶۶۵