پلاس گچ(ضد آب گچ)

180,000 

تگ ها : افزودنی ضد آب کننده گچ پایین آوردن جذب آب گچ تبدیل گچ به سیمان تولید اندودهای گچی قابلیت نفوذ پذیری آب در ماتریس گچی گچ در برابر رطوبت گچ ضد آب گچ مقاوم در برابر رطوبت گچ نفوذ ناپذیر در برابر آب گچ واتر پروفلوک­های گچی با جذب آب کنترل شدهواترپروف گچ